上一页

ⓘ May姐
May姐
                                     

ⓘ May姐

May姐 是香港大眾對洋名為「May」的女性的尊稱。她可能指以下其中一位人物:

  • 馮美基:無視電視前高層,May姐有請的節目主持人。.
  • 陳淑薇:商業電台前新聞及公共事務部總監,商業一台政經星期六及政好星期天節目主持人。.
  • 黃麗梅:亞洲電視主持,May姐真識食的節目主持人;.