上一页

ⓘ 捷豹XJ
捷豹XJ
                                     

ⓘ 捷豹XJ

捷豹XJ (Jaguar XJ),是英国汽车品牌捷豹自1968年以来销售的一系列大尺寸豪华汽车的名称。自1970年以来,它们一直是捷豹的旗舰車種。原始的車型是最后一代小轎車,由该公司创辦人威廉 里昂爵士推動,受到无数的媒体關注與好評。目前的捷豹XJ(X351)于2009年推出,它是英国皇室使用的豪華汽车之一,另有一装甲版用于接送英国首相。