上一页

ⓘ C24H38O4
                                     

ⓘ C24H38O4

化学式 C 24 H 38 O 4 (分子量390.56 g/mol)可能指:

  • 鄰苯二甲酸二異辛酯 CAS:27554-26-3.
  • 鄰苯二甲酸二2-乙基己基酯 CAS:117-81-7.
  • 鄰苯二甲酸二正辛酯 CAS:117-84-0. (Phthalic acid di-n-octyl phthalate CAS: 117-84-0)
  • 鄰苯二甲酸二辛酯. (Phthalic acid dioctyl Ester)
  • 对苯二甲酸二2-乙基己基酯 CAS:6422-86-2.